top of page

Mini Master брекети

-  Најдобрите карактеристики од сите метални брекети вклопени во брекет со помала димензија   

-  Дизајнирани со единствена технологија на дијагонален торк и дијагонална ангулација              

-  Исклучително удобни за пациентите но и за ортодонтите во нивната секојдневна пракса

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon

Ул. Поп Богомил 17,

Карпош, Скопје

Choose the best quality & prices

bottom of page